domingo, outubro 31, 2010

Dilma Rousseff Presidenta do Brasil